За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Мисия и визия

Визия

Нашата визия е:

  • чувствително нарастване на капитализацията на дружеството и повишаване размера на дивидентите в средносрочен план, при запазване и повишаване на стойността на собствения капитал, чрез увеличаване на принадената стойност на недвижимите имоти и тяхното управление, по време на изпълнение на целия проектен цикъл;

  • достигане на размер на активите на дружеството от порядъка на 50 000 000 до 90 000 000 лева в пет годишен времеви хоризонт, съответно в случай че не бъде увеличаван капитала и при увеличението му до 20 000 000 лева;

  • изграждане на собствен портфейл проекти с инвестиционен характер за отдаване под наем и получаване на стабилен и възможно най-висок годишен доход за акционерите;