За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

За нас

Обслужващи дружества и правно обслужване

Обслужващи дружества

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството не може да да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите имоти. Тези дейности се възлагат на едно или повече обслужващи дружества. С оглед на това, “Ексклузив пропърти “ АДСИЦ има сключени договори за обслужване с две дружества с ограничена отговорност - “Ексклузив сървисиз” ООД и “Милимот” ООД. В техните задължения влизат обслужването, поддръжката и управлението на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения в тях, както и изготвянето на финансова, счетоводна и друга отчетност.

“Ексклузив сървисиз” АД осъществява консултациии и анализи относно управлението на инвестициите на “Ексклузив пропърти “ АДСИЦ, извършва дейности  по обслужването и управлението на недвжимите имоти, собственост на дружеството, включващи намиране на наематели или купувачи на недвижимите имоти, водене на преговори с тях, подготовка на имотите за предаване в уговореното състояние, осъществяване контакти с наемателите, събиране от името и за сметка на дружеството на наемната цена, както и следене за точното изпълнение на всички други задължения по наемните договори, следене за състоянието на недвижимите имоти и незабавно уведомяване на дружеството за повреди и посегателства върху тях, както и организиране извършването на всички поправки в тях, освен тези, които наемателите са длъжни да правят за своя сметка, заплащане за сметка на Дружеството на всички данъци и такси, предоставяне  и съхранение на счетоводната и друга финансова отчетност, както и извършване на други дейности, необходими за нормалното функциониране на дружеството.

Правно обслужване

Правното обслужване на “Ексклузив пропърти” АДСИЦ се осъществява от юридическа кантора Точева & Мандаджиева.