За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

За нас

Банка депозитар

“Ексклузив пропърти” АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с Уникредит Булбанк АД, с предмет съхранение на парични средства и ценни книжа, осъществяване на плащания и операции по нареждане на дружеството, администриране на активите му, както и обслужване плащанията и операциите по сделките с ценни книжа на дружеството.