ДОБРЕ ДОШЛИ

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е създадено през 2006г. като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). С цел задоволяване на ексклузивен клиентски интерес, дружеството фокусира дейността си в ясно определен пазарен сегмент -  строителство и експлоатация на първокласни офис сгради и луксозни жилища.


За Нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Новини
контакти